Expertise

Analyse bedrijfsvoering

De analyse van de bedrijfsvoering begint met de visie van de ondernemer en hoe hij/zij hier concreet invulling aan geeft. Vervolgens gaan wij in op onder andere:

  • Het productassortiment en het dienstenbeleid.
  • Het onderscheidende vermogen.
  • De interne organisatie.
  • De commerciële aanpak.

Bij de analyse van de bedrijfsvoering betrekken wij ook de reeds aanwezige bedrijfsplannen. Hierbij maken wij gebruik van diverse bedrijfskundige modellen.

De analyse resulteert in een beoordeling van de bedrijfsvoering en bedrijfsplannen plus eventuele aanbevelingen voor verbeteringen.

Marktanalyse

Bij de marktanalyse brengen wij de branche waarin het bedrijf actief is gedetailleerd in kaart. Hierbij maken wij gebruik van data van onder andere brancheorganisaties, benchmarkonderzoeken, banken, Kamer van Koophandel en het CBS. Voor lokaal opererende bedrijven brengen wij de lokale marktsituatie in kaart aan de hand van koopstroomanalyses en data van gemeenten en provincies. Bij de marktanalyse maken wij gebruik van bedrijfskundige modellen, zoals het vijfkrachtenmodel van Porter.

Vervolgens vergelijken we de bedrijfsvoering en de cijfers van het bedrijf met de ontwikkelingen in de branche en de financiële kengetallen van de branche. De marktanalyse resulteert in een beoordeling van de marktpositie van het bedrijf op grond waarvan wij een uitspraak doen over de perspectieven van het bedrijf.

Analyse ondernemersvaardigheden

In het MKB is de ondernemer veelal de spil in het bedrijf. De vaardigheden van de ondernemer zijn een bepalende factor voor de toekomst van het bedrijf. Welke vaardigheden de ondernemer heeft en de wijze waarop zwakke punten zijn opgelost, maakt onderdeel uit van de analyse. De analyse voeren wij uit aan de hand van interviews met de ondernemers en eventueel met partijen in de directe omgeving van de ondernemer. Ook hierbij maken wij gebruik van diverse bedrijfskundige modellen.

De analyse resulteert in een beoordeling van de ondernemerscapaciteiten en de wijze waarop de interne organisatie is ingericht, aangevuld met aanbevelingen ter verbetering.

Risicoanalyse

Bij deze analyse brengen wij het risicoprofiel van het bedrijf in kaart. In het profiel betrekken wij onder andere de afhankelijkheid van de ondernemer, de samenstelling van de omzet, de omzetspreiding onder klanten en de marktpositie. Verder maken wij bij deze analyse gebruik van financiële kengetallen van het bedrijf. De risico-analyse is ook belangrijk bij bedrijfswaarderingen (vermogenskostenvoet) en ratings voor bedrijfsfinancieringen.

Financiële analyse

Bij de financiële analyse gaan wij in op de historische cijfers om ontwikkelingen en patronen in kaart te brengen. Wij betrekken ook de bedrijfsvoering, de managementvaardigheden en de marktpositie in de analyse. Door het gebruik van bijvoorbeeld ratio’s en branchekengetallen slaan wij een brug tussen de financiën en de ‘echte wereld’. Op basis van de financiële analyse, stellen wij een degelijk onderbouwde exploitatiebegroting voor meerdere jaren op. In geval er sprake is van beoordeling van letselschades, resulteert de analyse in een beoordeling van perspectieven van een onderneming zonder ongeval.